vizitky - značky SPZ - čísla popisná - značky RÉSERVÉ - SPZ


Smluvní obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Uvedené podmínky jsou platné pro web www.plastovespz.cz , provozovaný Jaroslavem Šmejkalem, Tyršova 188, 256 01 Benešov, IČO: 12549967 a vymezují některá práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím.

Veškeré obchodní vztahy se řídí platnými zákony občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a dodatků, podmínkami uvedenými v kupní smlouvě, jakož i ostatními platnými právními předpisy, které upravují vztahy mezi účastníky kupní smlouvy.

II. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen, pokud chce učinit objednávku, uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. V některých případech možných příplatků (materiál, expres pošta, výroba) je celková cena stanovena až při překalkulaci v odpovědi na objednávku.

III. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (jméno, adresu, e-mail a telefon), které vyplňujete do objednávkového formuláře jsou nezbytně nutné k uzavření objednávky. V případě jejich zadání, tedy objednání výrobku, jsou tyto uchovávány na bezpečných serverech společnosti Webnode jen po nezbytně dlouhou dobu v rámci objednávky, potom jsou smazány. Tyto osobní údaje naše firma nevyužívá k jakékoli reklamní činnosti, k zasílání reklamních sdělení ani s nimi neobchoduje. Přístup k těmto údajům má pouze majitel firmy jako výrobce a prodávající, a tento považuje veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím za důvěrné, zavazuje se je v souladu s platnými právními předpisy chránit v maximální možné míře a neposkytne je třetí osobě s výjimkou subjektů zajišťujících plnění uzavřené kupní smlouvy (dodací služba, platební styk apod.) Kupující odesláním objednávky s takovým postupem výslovně souhlasí.

IV. Objednávka a závaznost kupní smlouvy

Objednávka zboží prostřednictvím webu www.plastovespz.cz je považována za závaznou a odesláním objednávky kupující prohlašuje, že se podrobně seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem platnými v době odeslání objednávky a souhlasí s nimi.

Jelikož se jedná o objednávku zboží na zakázku, tedy jedinečného, bez možnosti jiného uplatnění, nelze již po odeslání objednávky tuto zrušit.

Pokud využijete možnost platby předem na účet, je nutné zadat jako variabilní symbol číslo objednáky. Bez tohoto čísla není možné platbu identifikovat a tato platba nebude vrácena. Zákazník bude muset v případě zájmu o dodání zásilky uhradit tuto platbu znovu se správným variabilním symbolem.

Podmínkou platnosti internetové objednávky je pečlivé vyplnění veškerých registračních údajů dle objednávkového formuláře. Jeho vyplněním a odesláním kupující souhlasí s obsahem objednávky a poskytnutím osobních údajů, které jsou nezbytné pro úplné a včasné vyřízení objednávky. Prodávající se zavazuje vyrozumět kupujícího o způsobu vyřízení jeho objednávky bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů.

Objenávku lze uzavřít pouze přes objednávkový formulář na našem webu - NE e-mail, NE SMS.

Od objednání odesíláme zpravidla do tří pracovních dnů v případě dobírky - (záleží na vytíženosti, doba výroby může být i delší - datum odeslání je vždy  uveden v naší odpovědi na objednávku). V případě využití platby předem na účet odesíláme cca do tří pracovních dnů od připsání částky na náš účet.

V případě neuhrazení částky do 10 dnů od výzvy k platbě, bude objednávka zrušena.

Zboží bude dodáno na adresu uvedenou v objednávce způsobem zvoleným kupujícím z nabídky prodávajícího. Nebude-li takový způsob možný či vhodný (např. pro objemnost či křehkost zboží), prodávající bez odkladu  prokazatelně vyrozumí kupujícího o jiném možném způsobu dodání zboží. V případě nesouhlasu kupujícího s jiným způsobem dodání zboží je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.  

 V. Záruční doba a reklamace

Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců, přičemž záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží.

Reklamační list musí obsahovat alespoň datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 pracovních dnů ode dne jejího obdržení.

V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím České pošty nebo jiné přepravní služby, je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

V případě, že je zboží třeba poslat zpět prodávajícímu, je kupující povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

VI. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo v souladu s platnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a doplnění, od smlouvy odstoupit, a to pouze z důvodu závažné a neopravitelné vady na zboží. Vrácení zboží bez udání důvodu není možné, jelikož se jedná o výrobky zhotovené na zakázku.

Adresa pro vrácení zboží z důvodu reklamace:

Jaroslav Šmejkal, Tyršova 188, 256 01 Benešov

Zásilka musí být odeslána jako obyčejný balík, při zaslání dobírkou nebude adresátem převzat. Součástí zásilky musí být originál či stejnopis faktury nebo daňového dokladu.

Vrácená kupní cena zboží bude poukázána na adresu nebo na účet kupujícího uvedený v objednávce, nebo později písemně sdělený v rámci odstoupení od smlouvy.

VII. Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a závazné níže uvedeným dnem, pro kupujícího však nejdříve dnem  jejich zveřejnění na webových stránkách prodávajícího. Prodávající je oprávněn k jejich změnám, změnám nabízeného zboží a jeho cen bez předchozího upozornění.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 28. 2. 2019.